JYHY
ry

jyhy ry
Hallitus
Toimihenkilot
Valiokunnat
Säännöt
Palaute

Yhdistyksen säännöt

Kuvaaja: Petteri Kivimäki
Kuva: Petteri Kivimäki

1 §
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on Jyväskylän yliopiston henkilökunnan etujärjestönä: edistää ja valvoa jäsentensä työsuhteeseen liittyviä palkkauksellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä edistää yhteishenkeä Jyväskylän yliopiston henkilökunnan keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: neuvottelee voimassa olevan neuvottelujärjestelmän puitteissa työnantajan edustajien kanssa yhdistyksen vaatimusten toteuttamiseksi, laatii selvityksiä jäsentensä palkkauksellisista ja oikeudellisista olosuhteista, asettaa asiantuntijoitaan käytettäväksi toimikuntiin ja työryhmiin, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja ja selvityksiä Jyväskylän yliopistolle ja muille sidosryhmille sekä ryhtyy muihin vastaavanlaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhdistyksen tavoitteita.

3 §
Yhdistyksen jäsenyyttä voivat hakea Jyväskylän yliopistossa tai sen yhteydessä toimivissa yhdistyksissä ja yhtiöissä työskentelevät henkilöt. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi ottamisesta. Työttömäksi tai palkattomalle vapaalle jäänyt jäsen säilyttää jäsenyytensä maksamalla itse yhdistyksen määräämän jäsenmaksun. Eläkkeelle siirtyminen ei katkaise jäsenyyttä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää esittämiensä asioiden käsittelyä varten. Hallituksen on viimeistään kolmen viikon kuluessa kirjeen saapumisesta järjestettävä ylimääräinen kokous. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

5 §
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen puheenjohtajan valitseminen,
 2. pöytäkirjantarkastajien valitseminen,
 3. hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta,
 4. toiminnantarkastajien kertomus sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille,
 5. jäsenmaksun määrääminen,
 6. hallituksen laatiman talousarvioehdotuksen hyväksyminen seuraavaksi kalenterivuodeksi,
 7. hallituksen puheenjohtajan tai pääluottamusmiehen valinta sekä hallituksen muiden jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle sekä hallituksen varajäsenen valinta,
 8. pysyvien valiokuntien nimeäminen ja niihin jäsenten valitseminen,
 9. kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen,
 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat. Asiat, jotka mainitaan kohdissa 3-4, käsitellään kevätkokouksessa ja asiat, jotka mainitaan kohdissa 5-10, käsitellään syyskokouksessa.

6 §
Kun jäsen haluaa, että jokin asia otetaan käsiteltäväksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, hänen tulee jättää asiasta kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

7 §
Yhdistyksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänestys on avoin, ellei joku kokouksen osanottajista pyydä suljettua äänestystä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö paitsi 12 ja 18 pykälissä mainituissa tapauksissa. Äänten mentyä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan ääni sekä suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa arpa. Valtakirjalla ei äänestetä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ilmoitetaan kokouskutsussa.

8 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, pääluottamusmies ja kuusi muuta jäsentä sekä yksi varajäsen. Puheenjohtaja ja pääluottamusmies valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi siten, ettei heidän kautensa pääty samanaikaisesti. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Hallituksen varajäsenen kausi on yksi vuosi. Puheenjohtaja, pääluottamusmies, hallituksen jäsenet ja varajäsen valitaan syyskokouksessa.

9 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on läsnä. Kun sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneet, valitsevat läsnä olevat keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten jakautuessa tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva.

10 §
Hallituksen tulee:

 1. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja tammikuun kokouksessa,
 2. ottaa ja erottaa sihteeri, taloudenhoitaja, jäsensihteeri ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän palkkionsa hyväksytyn talousarvion puitteissa,
 3. hoitaa yhdistyksen varoja, rahastoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia, että niistä pidetään kirjaa ja että tilinpäätös tehdään,
 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua yhdistyksen kokoukset koolle,
 5. panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset,
 6. päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä,
 7. laatia esitys vuosikertomukseksi,
 8. laatia talousarvioehdotus sekä
 9. hoitaa juoksevat asiat.

11 §
Yhdistykseen voidaan asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia. Valiokuntien tehtävänä on valmistella ja esittää niiden toimialaan kuuluvia asioita hallitukselle. Pysyvät valiokunnat valitaan syyskokouksessa. Kokous päättää valiokuntien ja niiden jäsenten lukumäärän ja toimialan. Hallituksella on kuitenkin oikeus täydentää pysyviä valiokuntia enintään kahdella jäsenellä. Hallitus voi asettaa tilapäisiä valiokuntia ja työryhmiä asioiden selvittämistä varten.

12 §
Yhdistyksellä voi olla palkkausasioiden ja jäsenkunnan etujen ajamista varten rahastoja, joihin siirretään vuosittain yhdistyksen talousarviossa osoitettu määräraha. Rahastoja koskevat määräykset annetaan yhdistyksen kokouksen hyväksymissä ohjesäännöissä. Ohjesäännön muuttamiseen ja rahaston purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jossa vähintään 3/4 äänestykseen osallistuneista sitä kannattaa.

13 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.

14 §
Toiminnantarkastajien tulee tarkastaa hallituksen toimintaa, yhdistyksen tilit ja varat sekä jättää hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toiminnantarkastuksesta lausuntoineen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

15 §
Yhdistyksen jäsen suorittaa kuukausittain jäsenmaksun, jonka suuruus ja maksutapa määrätään yhdistyksen syyskokouksessa. Jäsenmaksua aletaan periä sen kalenterikuukauden alusta lukien, josta jäsenyys hakemuksen hyväksymisen jälkeen alkaa.

16 §
Kun jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee jättää kirjallinen eroilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavan jäsenen jäsenmaksuvelvollisuus päättyy eroamisilmoituksen jättämistä seuraavan kuukauden lopusta lukien.

17 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

18 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että kokouksessa päätös saa taakseen vähintään 2/3 annetuista äänistä ja että toinen kokous samanlaisin ääntenenemmistöin hyväksyy päätöksen. Kokousten väliajan tulee olla vähintään kaksi viikkoa.

19 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat annettava näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.

*Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt päätöksen (Dnro 2011/506148Y) yhdistyksen sääntöjen muutoksesta 20.3.2012.

lähetä palautetta

Risuja vai ruusuja? Haluatko antaa palautetta JYHYn toiminnasta tai lähettää nimettömän viesti toimijoille? Palautteellasi voit kehittää yhdistyksen toimintaa.