JYHY
ry

jyhy ry
Hallitus
Toimihenkilot
Valiokunnat
Säännöt

Yhdistyksen säännöt

Kuvaaja: Petteri Kivimäki
Kuva: Petteri Kivimäki

1 § Yhdistys

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen toiminta-alue on koko maa.

Ammattiliitto Pro ry:tä nimitetään näissä säännöissä liitoksi ja jäsenyhdistystä yhdistykseksi.

Yhdistys sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja liiton edustajiston sekä hallituksen tekemiä päätöksiä.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen kielenä on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä työolojen, palkkojen ja muiden työsuhteen ehtojen parantamiseksi, tasa-arvon edistämiseksi sekä heidän työmarkkina-asemansa vahvistamiseksi. Yhdistys edistää korkeaa järjestäytymisastetta työpaikoilla ja työskentelee jäsentensä keskinäisen yhteenkuuluvuuden kasvattamiseksi ja lujittamiseksi liitossa ja yhdistyksessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimeenpanee henkilöstön edustajien valinnan ja tukee heidän toimintaansa työpaikoilla
 • auttaa ja tukee yksittäisiä jäseniä heidän etujensa ja oikeuksiensa turvaamiseksi työelämään ja työsuhteisiin liittyvissä asioissa
 • asettaa asiantuntijoita ja edustajia yliopiston toimikuntiin ja työryhmiin
 • järjestää edunvalvontaa tukevaa koulutusta ja tiedotusta sekä neuvontatilaisuuksia
 • avustaa ja tukee liiton työehto- ym. neuvottelutoimintaa liiton sääntöjen 20 §:n pohjalta
 • järjestää työpaikkatoimintaa ja avustaa ja tukee liiton alueellista toimintaa
 • järjestää jäsenkunnan aktivoimiseen suunnattua vapaa-ajantoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet ja jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäsenyyttä voivat hakea Jyväskylän yliopistossa tai sen yhteydessä toimivissa yhdistyksissä ja yhtiöissä työskentelevät henkilöt.

Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi ottamisesta.

Henkilön liittyessä jäseneksi jäsenyhdistykseen hänen on liityttävä samalla myös liiton henkilöjäseneksi ja toimitettava liitolle pyydetyt jäsensuhteeseen liittyvät ja liiton jäsenmaksun sekä yhdistyksen oman jäsenmaksun perintää varten tarvittavat tiedot sekä niissä tapahtuneet muutokset.

Kun jäsen jää pysyvästi eläkkeelle, jäsenen tulee erota yhdistyksestä ja halutessaan hän voi siirtyä liiton rajoitetuin jäsenoikeuksin toimivaan senioriyhdistykseen. Tämä määräys ei koske niitä yhdistyksen eläkeläisjäseniä, jotka ovat kuuluneet yhdistykseen ennen 1.1.2019.

4 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Kun jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee jättää kirjallinen eroilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen laiminlyö liiton edustajiston vahvistaman tai yhdistyksen oman jäsenmaksun suorittamisen yli kolmen kalenterikuukauden ajalta tai muuten jättää täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää samalla kaikki oikeutensa yhdistyksessä.

5 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan liiton edustajiston syyskokouksen vuosittain päättämän jäsenmaksun, joka määräytyy ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta liiton hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Jäseniltä voidaan periä liiton edustajiston erityisestä syystä määräämä ylimääräinen jäsenmaksu, joka saa kuitenkin olla enintään kolmen kuukauden jäsenmaksua vastaava määrä.

Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä päättää jäseniltä perittäväksi yhdistyksen oman jäsenmaksun, jonka yhdistys itse perii.

6 § Yhdistyksen luottamushenkilöt

Hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi sekä hallituksen asettamien toimielinten jäseneksi voidaan valita ja niissä toimia vain työelämässä tai työmarkkinoiden käytettävissä oleva jäsen.

Yhdistyksen luottamusmiehet valitaan Jyväskylän yliopiston luottamusmiessopimuksessa sovitun määrän ja toimikauden mukaisesti. Luottamusmiehet valitaan vaalilla, jonka järjestämisestä yhdistyksen hallitus vastaa. Jos ehdokkaita on yhtä monta kuin täytettäviä paikkoja, sopuvaali voidaan suorittaa yhdistyksen kokouksessa.

Luottamusmiesryhmä muodostaa edunvalvontavaliokunnan, joka toimii pääluottamusmiehen johdolla.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi seuraavista yhdessä: varapuheenjohtaja, pääluottamusmies, taloudenhoitaja, sihteeri ja hallituksen tähän tehtävään määräämä hallituksen jäsen.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoontuminen

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi (2), vuosikokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää esittämiensä asioiden käsittelyä varten. Hallituksen on viimeistään kolmen viikon kuluessa kirjeen saapumisesta järjestettävä ylimääräinen kokous.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänestys on avoin, ellei joku kokouksen osanottajista pyydä suljettua äänestystä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö paitsi 12 pykälässä mainituissa tapauksissa (sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen). Äänten mentyä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni sekä suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa arpa. Valtakirjalla ei äänestetä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ilmoitetaan kokouskutsussa.

Liiton hallituksen jäsenillä ja henkilökuntaan kuuluvilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa ja tilaisuuksissa.

10 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 4. päätetään yhdistyksen jäsenmaksusta ja sen perintätavasta
 5. käsitellään hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi tai pääluottamusmies kahdeksi kalenterivuodeksi siten, ettei heidän kautensa pääty samanaikaisesti
 7. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 8. nimetään enintään viisi (5) jäsentä virkistysvaliokuntaan, jota hallitus voi täydentää kahdella (2) edustajallaan
 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. valtuutetaan hallitus päättämään yhdistyksen ehdokkaista liiton edustajistovaaleihin
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Asiat, jotka mainitaan kohdissa 2-3 ja 10-11, käsitellään vuosikokouksessa ja asiat, jotka mainitaan kohdissa 4-9 ja 11, käsitellään syyskokouksessa.

Kun jäsen haluaa, että jokin asia otetaan käsiteltäväksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, hänen tulee jättää asiasta kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

11 § Hallitus ja hallituksen tehtävät

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, pääluottamusmies ja kahdeksasta kymmeneen (8–10) muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja pääluottamusmies valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi siten, ettei heidän kautensa pääty samanaikaisesti. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että vuosittain puolet on erovuorossa.

Hallituksen järjestäytymiskokous on vuosittain tammikuussa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kuluvaksi vuodeksi sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus ilmoittaa yhdistyksen toimihenkilöiden tiedot liiton toimistoon järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa ja edustaa yhdistystä näiden sääntöjen, yhdistyksen kokouksen ja liiton päätösten mukaisesti
 2. kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella siellä käsiteltävät asiat sekä huolehtia yhdistyksen kokouksen päätösten toteutumisesta
 3. avustaa ja tukea liiton neuvottelutoimintaa sekä työehtosopimuksen niin mahdollistaessa valvoa ja hoitaa sopimus- ja neuvottelutoimintaa liiton sääntöjen 20 §:n pohjalta
 4. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, päättää vuosittaisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta
 5. laatia tarvittaessa perusteltu esitys perittävästä yhdistyksen omasta jäsenmaksusta ja sen perimistavasta
 6. hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenistä liiton antamien ohjeiden mukaista luetteloa
 7. pitää yhdistyksistä valituksi tulleisiin työpaikkojen luottamustoimisiin jatkuvaa yhteyttä
 8. edistää yhdistyksen ja liiton tavoitteiden toteutumista ja niiden tunnetuksi tekemistä
 9. nimetä tarvittaessa avukseen tilapäisiä työryhmiä erikseen määriteltyjä tehtäviä varten
 10. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa varat siirretään liitolle käytettäväksi ammattiyhdistystoimintaa edistäviin tarkoituksiin.

 

*Yhdistyksen vuosikokous päätti 25.4.2022 muuttaa sääntöjen 11 §:n ensimmäisen momentin ensimmäistä lausetta.
Vanha muotoilu: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, pääluottamusmies ja kuusi (6) muuta jäsentä.
Uusi muotoilu: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, pääluottamusmies ja kahdeksasta kymmeneen (8–10) muuta jäsentä.
Patentti- ja rekisterihallitus teki päätöksen yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta 14.1.2024 (Dnro 2024/752270Y).

lähetä palautetta

Risuja vai ruusuja? Haluatko antaa palautetta JYHYn toiminnasta tai lähettää viestien toimijoille? Palautteellasi voit kehittää yhdistyksen toimintaa.